റുഖ്‌യ ശറാഇയ്യ. ഒരു ലഘു പരിചയം. വി.സി.അശ്റഫ്

Posted in: അഖീദ

റുഖ്‌യ ശറാഇയ്യ. ഒരു ലഘു പരിചയം. വി.സി.അശ്റഫ്

 സുന്നത്തിന്റെ വീക്ഷണത്തില്‍ ഒരു ലളിതമായ ഒരു വിവരണം. 

സുന്നത്തിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ട റുക്വ് യ

സുന്നത്തിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ട റുക്വ് യ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

വായിക്കുക, പഠിക്കുക, പ്രചരിപ്പിക്കുക

Comments

Related Articles