സുന്നത്തിന്റെ വീക്ഷണത്തില്‍ ഒരു ലളിതമായ ഒരു വിവരണം. 

സുന്നത്തിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ട റുക്വ് യ
സുന്നത്തിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ട റുക്വ് യ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

വായിക്കുക, പഠിക്കുക, പ്രചരിപ്പിക്കുക

http://esalsabeel.com/wp-content/uploads/2011/10/ruqya2.jpghttp://esalsabeel.com/wp-content/uploads/2011/10/ruqya2-150x150.jpgV.C. Ashrafഅഖീദesalsabeel,friday khutba,hussain salafi,ism,kerala,knm,malayalam,manhajussalaf,mgm,msm,mujahid balusseri,salaf,salafi,ssf,sunnah,sunni,tarbiya,vcashraf,wahabi സുന്നത്തിന്റെ വീക്ഷണത്തില്‍ ഒരു ലളിതമായ ഒരു വിവരണം.                    വായിക്കുക, പഠിക്കുക, പ്രചരിപ്പിക്കുകമുസ്ലിം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഓണ്‍ലൈന്‍ ഇമാഗസീന്‍